Particulieren

Nieuw schuldhulp-instrument voor particulieren?

Deze week verscheen het bericht dat de Minister van Justitie en zijn Staatssecretaris de mogelijkheid willen creëren voor schuldenaren om maximaal een half jaar gevrijwaard te worden van hun schuldeisers, het Besluit Breed Moratorium. Een ontwerpbesluit daartoe is vastgesteld en inmiddels gepubliceerd op internet.

Gratis en voor niets komt de zon (niet) op

Vanaf 1 maart a.s. hebben verdachten – eindelijk, na een zwaar bevochten juridische strijd – recht op de aanwezigheid van een advocaat tijdens een verhoor bij de politie. Dat is geweldig nieuws. Daar is, terecht, onder meer door ons kantoor ook al uitvoerig bij stilgestaan. Eén van de vragen, die ook in dat stuk is opgeworpen, is de vraag naar de financiën. Hoe wordt die verhoorbijstand betaald? Die toevoeging wordt dan nog niet verstrekt. Je hebt pas recht op dergelijke gefinancierde rechtsbijstand vanaf het moment dat de rechter-commissaris de bewaring beveelt of, indien geen sprake is van voorlopige hechtenis, je wordt gedagvaard door het OM. In verreweg de meeste gevallen hebben de verhoren dan al plaatsgevonden.

CRvB: afbetaling bijstandsboete maximaal twee jaar

Indien een bijstandsgerechtigde niet tijdig, dan wel onjuiste informatie verstrekt aan de gemeente, wordt naast de terugvordering van de bijstandsuitkering vaak ook een boete opgelegd. De Centrale Raad van Beroep heeft op 11 januari 2016 beslist dat voor de afbetaling van een bijstandsboete een redelijke termijn in acht dient te worden genomen.

Participatiewet

Met de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 is de Wet Werk en Bijstand (WWB) komen te vervallen. Tevens zijn met de invoering van de wet een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) en de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) vervangen. Doel van de Participatiewet is dat zoveel mogelijk personen werk vinden, ongeacht een eventuele arbeidsbeperking. In dit artikel treft u de belangrijkste wijzigingen aan.

Bijstandsuitkering stopgezet?

Op 16 februari jl. maakte de sociale recherche van de gemeente Zwolle bekend over 2014 ruim één miljoen euro aan uitkeringsfraude te hebben opgespoord. Het afgelopen jaar heeft de gemeente hierdoor van 120 personen de bijstandsuitkering stopgezet. De fraude bestond bijvoorbeeld uit het niet opgeven van inkomsten of niet eerlijk zijn over de woonsituatie. De meest voorkomende vorm van uitkeringsfraude is fraude door samenwonen gebleken. De gemeente berichtte dat ook al ontvangt slechts één van de partners een bijstandsuitkering, de gemeente het fraudebedrag toch bij beide partners kan terugvorderen.

Alcoholslot gekraakt!

Op 3 maart 2015 heeft de Hoge Raad al bepaald dat het Openbaar Ministerie iemand niet meer strafrechtelijk mag vervolgen, als aan iemand al door het CBR deelname aan het alcoholslotprogramma is opgelegd. Het alcoholslotprogramma is dan (formeel gezien) misschien niet een echte straf, maar de Hoge Raad vindt de gevolgen van het alcoholslotprogramma zo ingrijpend, dat het toch gelijk wordt gesteld met een straf. En dan zou vervolging voor de strafrechter feitelijk neerkomen op een dubbele bestraffing. En dat mag niet.

Rijbewijs ingevorderd, wat nu?

Wordt u verdacht van het veroorzaken van een ongeval? Van rijden onder invloed? Te hard rijden? In dat geval kunt u in aanraking komen met het verkeersstrafrecht. In dit artikel leest u wat u te wachten staat en wat u kunt doen als u uw rijbewijs kwijt bent.

De wet werk en zekerheid, Wwz. Wat houdt het in voor flexwerkers?

Het is zover. De eerste stappen in de invoering van de Wwz zijn gezet. Deze eerste stappen zijn vooral van betekenis voor de flexwerkers: de werknemers met een tijdelijk contract. In dit artikel leest u niet alleen welke gevolgen de komst van de Wwz voor flexwerkers heeft, maar we kijken ook naar het doel wat de indieners van deze wetswijziging voor ogen hebben gehad.

 

Nieuws