Bedrijfsongeval: Belangrijke stappen en juridische ondersteuning

06-06-2024
Bedrijfsongeval: Belangrijke stappen en juridische ondersteuning

Veel van ons nemen dagelijks deel aan het arbeidsproces, soms als werknemer en soms als werkgever. Iedereen streeft ernaar zijn werkzaamheden op een veilige en gezonde manier uit te voeren. Gezien het grote belang van veiligheid en gezondheid in de werkplaats is de Arbowetgeving in het leven geroepen. Deze wetgeving specificeert hoe werkzaamheden in verschillende bedrijfstakken veilig uitgevoerd moeten worden en welke maatregelen te nemen zijn om ongevallen te vermijden.

Arbowetgeving

In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) staan de algemene bepalingen waarin is aangegeven hoe het beleid dat een bedrijf moet voeren op het gebied van de veiligheid en gezondheid eruit moet zien. Deze richtlijnen worden nader gespecificeerd in het Arbeidsomstandighedenbesluit, dat essentiële regels omvat waaraan zowel werkgevers als werknemers zich moeten houden om arbeidsrisico's te minimaliseren, en in de Arbeidsomstandighedenregeling, waarin gedetailleerde voorschriften staan.

Om te zorgen dat je als werkgever voldoet aan de specifieke regels die voor jouw sector gelden, is het raadzaam om de Arbocatalogus van die sector te raadplegen via arbocatalogus.nl. Het kan ook zeer nuttig zijn om een arbeidskundige in te schakelen om te verifiëren of je organisatie alle branchegerichte regels naleeft, regelmatig controles uitvoert en verbeterplannen ontwikkelt en implementeert.

Desondanks kan het voorkomen dat er iets misgaat en een bedrijfsongeval plaatsvindt. In zo'n situatie is het cruciaal om snel en effectief te handelen.

Bedrijfsongeval melden

De eerste stap na een bedrijfsongeval is directe melding bij de Arbeidsinspectie. Dit is met name noodzakelijk bij ernstige incidenten waarbij het slachtoffer in het ziekenhuis moet worden opgenomen, blijvend letsel oploopt, of overlijdt door het ongeval. Als pas later blijkt dat het ongeval ernstige gevolgen heeft gehad, zoals blijvend letsel, dient alsnog zo snel mogelijk een melding te worden gedaan.

Het is natuurlijk goed denkbaar dat er in de hectiek van het moment wordt getwijfeld over de vraag of het ongeval gemeld moet worden of niet. Bij twijfel geldt: altijd melden. Liever een keer onnodig gemeld dan ten onrechte niet gemeld. Want niet melden waar dat wel moet kan voor de rechtspersoon een boete van € 50.000 opleveren.

Ongevalslocatie veiligstellen

Ten tweede is van groot belang dat de plaats van een meldingsplichtig ongeval onveranderd en onberoerd blijft tot een inspecteur ter plaatse is geweest om onderzoek te doen en de locatie vrijgeeft. Als adequaat onderzoek niet langer mogelijk is, kan dit verstrekkende gevolgen hebben.

Zoek juridische hulp

Ten derde is het van groot belang om snel juridische bijstand in te schakelen na een bedrijfsongeval, vooral nadat de inspecteur een onderzoek heeft uitgevoerd. Het gebeurt vaak dat, na een eerste onderzoek op locatie waarbij de inspecteur al direct gesprekken voert met betrokkenen, er later aanvullende verhoren plaatsvinden. Tijdens deze verhoren kunnen werknemers en leidinggevenden als getuigen of zelfs als (mede)verdachten worden ondervraagd. Het is daarom cruciaal om werknemers die op locatie door de inspecteur worden ondervraagd meteen juridische ondersteuning te bieden. Voor degenen die later worden gehoord, is het belangrijk dat ze goed voorbereid zijn op het verhoor, waarbij ze inzicht krijgen in wat ze kunnen verwachten en wat hun rechten en plichten zijn. Ze dienen bijgestaan te worden door een advocaat, vooral als er verdenkingen zijn die hen mogelijk strafrechtelijk aansprakelijk stellen voor het ongeval.

De Inspectie speelt niet alleen een rol bij meldingsplichtige ongevallen, maar ook bij ernstige incidenten die niet meldingsplichtig zijn. Verder komt de Inspectie in actie in situaties waarbij bijvoorbeeld tijdens een routinecontrole een levensbedreigende situatie wordt aangetroffen, of wanneer blijkt dat een werkgever niet adequaat voorlichting en instructies heeft gegeven over de risico’s van specifieke werkzaamheden en de vereiste veiligheidsmaatregelen.

Bedrijfsongevallen blijven een realiteit, evenals de mogelijke strafrechtelijke aansprakelijkheid van werkgevers voor deze ongevallen. Echter, met tijdige en adequate juridische hulp kan onnodige schade aanzienlijk worden beperkt.

Mr H.J. (Henk) Voors

 

Advocaat