De WWZ – WhatsApp?

13-10-2015
De WWZ – WhatsApp?

Vanaf 1 januari 2015 zijn er wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de proeftijd en het concurrentiebeding waarbij de nadruk ligt op de positie van de tijdelijke werknemer (de flexwerker).

Aanzegverplichting

Daarnaast is aan u als werkgever de zogenaamde aanzegverplichting opgelegd. Die verplichting houdt in dat indien u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft gesloten de werkgever de werknemer uiterlijk één maand voordat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt moet laten weten of de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet en zo ja, onder welke voorwaarden.

Deze aanzegverplichting geldt niet als de arbeidsovereenkomst eindigt op een tijdstip dat niet op een kalenderdatum is gesteld of bij een arbeidsovereenkomst die is aangegaan voor een periode korter dan 6 maanden. Wordt de verplichting niet nagekomen dan is een vergoeding van het salaris van één maand verschuldigd.

Dat leek een ingrijpende wijziging maar het lijkt erop dat iedereen daar nu wel aan gewend is. Gelukkig gaat ook de rechter met zijn tijd mee nu een aanzegging per WhatsApp rechtsgeldig wordt geacht. Dat blijkt uit deze zaak:

(ECLI:NL:RBAMS:2015:3968)

De zaak diende op 10 juni 2015 bij de Kantonrechter in Amsterdam. Werkgever en werknemer hadden een arbeidsovereenkomst voor zes maanden gesloten, die inging op 1 november 2014. Op 7 februari 2015 meldde werkneemster zich ziek. Op 18 februari ging zij weer aan het werk maar al na enkele uren meldde zij zich weer ziek. In de periode tot 20 februari 2015 was er vervolgens sprake van intensief WhatsApp-verkeer waarin werkneemster aangaf dat zij niet mocht werken “van de dokter”. Hierop vroeg de werkgever in meerdere berichten of zij dat kon onderbouwen met een verklaring van haar “dokter”

Op 3 maart 2015 stuurde de werkgever een WhatsApp waarin onder andere werd aangegeven …ik ga ontslag aanvragen bij UWV en ontbinding contract per 6 februari… woensdag hoef je niet te verschijnen… want je weet exact zelf wat je gedaan hebt en we laten ons niet in de maling nemen…

In de uitspraak wordt uitgebreid ingegaan op de verplichtingen van de werkgever tijdens ziekte en wordt geconcludeerd dat de werkgever gehouden is het loon tot het einde van de arbeidsovereenkomst door te betalen met een verhoging wegens vertraagde betaling van 25%.

De vordering tot betaling van de vergoeding omdat de aanzegverplichting niet zou zijn nagekomen werd afgewezen omdat de kantonrechter van mening was dat in het WhatsApp bericht van de werkgever duidelijk te lezen is dat de werkgever het dienstverband na zes maanden niet wilde voortzetten. Omdat de werknemer gereageerd had op het WhatsApp bericht ging de kantonrechter er vanuit dat het bericht de werknemer had bereikt waarmee de werkgever had voldaan aan de aanzegverplichting. Het verzoek van de werknemer een bruto maandsalaris als vergoeding toe te kennen werd dan ook afgewezen.

Wat vindt de rechter van een ziekmelding via Whatsapp?

Uit de jurisprudentie blijkt dat de rechter van mening is dat een ziekmelding per Whatsapp rechtsgeldig is, en dat de werkgever maar aannemelijk moet maken dat hij het bericht niet heeft ontvangen. In dit geval toonden de 2 vinkjes bij het bericht aan dat het bericht was ontvangen.

Er kan dus al veel, maar tóch blijft het oppassen met het gebruik maken van de moderne media om mededelingen te doen. Als u hier al gebruik van wilt maken vraag dan om een bevestiging en ga er niet te makkelijk vanuit dat het bericht is ontvangen. De gevolgen van een dergelijke aanname kunnen tot vervelende en vooral kostbare verrassingen leiden.

Mr. Elise Bink

Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op mr. Bink.