Flexibele arbeid volgens de Wwz: De concurrerende kapper

01-12-2014
Flexibele arbeid volgens de Wwz: De concurrerende kapper

Veranderingen in het concurrentiebeding

Waarschijnlijk staat het ook in uw arbeidsovereenkomst. Misschien heeft u er zelfs wel eens ‘last’ van gehad. Het concurrentiebeding.

Een concurrentiebeding beschermt de werkgever tegen concurrentie door de werknemer na zijn ontslag. Een werknemer kan dan niet of slechts onder restricties in dienst treden bij een andere werkgever of starten als ondernemer in dezelfde branche.

In dit artikel leest u wat er vanaf dit jaar (2015) gaat veranderen op het gebied van het concurrentiebeding in het kader van de Wet werk en zekerheid.

Kappers en concurrentie

Wist u dat bijvoorbeeld kappers vrijwel standaard te maken krijgen met een concurrentiebeding? Met een dergelijk beding wenst de werkgever te voorkomen dat de kapper binnen een straal van een aantal kilometers in de buurt van werkgever aan de slag gaat als kapper.

Het belang van de werkgever kan gelegen zijn in het beschermen van bedrijfsgeheimen of het voorkomen dat een kapper bepaalde klanten meeneemt. Het is voorstelbaar dat een kapsalon er niet op zit te wachten dat één van de kappers voor zichzelf gaat beginnen in de nabije omgeving van deze kapsalon. Aan de andere kant belemmert een concurrentiebeding de kapper bij de overstap naar ander werk of in zijn droom een eigen salon te beginnen.

Concurrentiebeding bij vast contract

Sinds 1 januari 2015 is het uitgangspunt dat concurrentiebedingen slechts overeengekomen kunnen worden bij arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd (de ‘vaste contracten’). In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan alleen nog maar een concurrentiebeding worden opgenomen, als in die overeenkomst wordt gemotiveerd dat zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen een concurrentiebeding vereisen.

Doel wijziging

De regering heeft als doel hiermee te voorkomen dat lichtvaardig van een concurrentiebeding gebruik wordt gemaakt. Zonder een dergelijke motivering is het beding nietig. Voor het geval er in de overeenkomst wel een motivering wordt opgenomen, maar de werknemer van mening is dat van een dergelijk zwaarwichtig belang geen of niet meer sprake is, kan hij dit voorleggen aan de rechter.

De rechter kan vervolgens – zoals voorheen ook wel gebeurde – het concurrentiebeding geheel of gedeeltelijk vernietigen. In feite brengt deze wetswijziging geen verandering met zich mee voor het aangaan van een concurrentiebeding in contracten voor onbepaalde tijd.

Voor arbeidsovereenkomsten die tot stand zijn gekomen vóór de inwerkingtreding van de wijzigingen in het kader van de Wet werk en zekerheid (dus vóór 1 januari 2015) blijft de ‘oude’ huidige regeling van toepassing. Voor die overeenkomsten verandert er dus niets.

Neem contact op met onze specialisten van CKV Advocaten voor het juiste advies.