Ondernemers let op! Meld betalingsonmacht.

07-05-2015
Ondernemers let op! Meld betalingsonmacht.

In beginsel is een bestuurder van een B.V. of N.V. niet persoonlijk aansprakelijk voor verplichtingen/schulden van de onderneming. Dit is echter wel het geval als niet tijdig aan de Belastingdienst melding is gedaan dat de onderneming niet in staat is om de belastingen, zoals loon- en omzetbelasting te betalen. De bestuurder is immers dan naast de onderneming persoonlijk aansprakelijk voor de niet betaalde belastingen.

Een onderneming is volgens art 36 Invorderingswet verplicht om binnen twee weken na de uiterste betaaldatum van de belastingen schriftelijk melding te doen van betalingsonmacht bij de Belastingdienst (dit kan eenvoudig door middel van het invullen van een formulier welke is te downloaden op de website van de Belastingdienst).

Doet de bestuurder dit niet of niet tijdig, dan wordt vermoed dat sprake is van onbehoorlijk bestuur en dat de belastingachterstand daardoor is ontstaan. Dit vermoeden is niet eenvoudig te weerleggen en u loopt een groot risico dat de Belastingdienst zich zal verhalen op uw privé- vermogen.

Meldt de bestuurder de betalingsonmacht op tijd, dan kan de bestuurder alleen persoonlijk aansprakelijk worden gehouden als de Belastingdienst aantoont dat in de drie jaren voorafgaand aan het niet betalen van de belastingen sprake is van onbehoorlijk bestuur.

Het is dus van groot belang dat u als bestuurder van een B.V of N.V. tijdig betalingsonmacht meldt bij de Belastingdienst als u met uw privé- vermogen buiten schot wil blijven!

Neem contact op met de specialisten van CKV Advocaten voor het juiste advies.