Publicatieplicht voor ondernemers

01-12-2014
Publicatieplicht voor ondernemers

Gevolgen invoering Flexwet voor de jaarrekening

De publicatie van de jaarrekening is een jaarlijks terugkerend fenomeen zodra de Nieuwjaarswensen zijn uitgewisseld. Het Burgerlijk Wetboek verplicht het bestuur van een vennootschap jaarlijks een jaarrekening op te stellen en binnen de in de wet gestelde termijn te deponeren in de registers van de Kamer van Koophandel. Als dit niet of niet tijdig gebeurt is in beginsel sprake van een economisch delict. In dit artikel leest u meer over deze publicatieplicht en de gevolgen van de invoering van de Flexwet voor ondernemers.

Niet op tijd publiceren jaarrekening

Belangrijker is echter dat bij niet tijdige publicatie het vermoeden van onbehoorlijk bestuur intreedt als de vennootschap binnen drie jaren na het verzuim failleert, tenzij sprake is van een onbelangrijk verzuim.

De bestuursleden zullen dat vermoeden moeten weerleggen door aan te tonen dat de onbehoorlijke taakvervulling niet een belangrijke oorzaak van het faillissement is. Lukt dat niet dan is men in beginsel alleen of samen met andere bestuurders in privé aansprakelijk voor het faillissementstekort. De ondernemer doet er daarom verstandig aan het niet op een discussie over wel of niet een onbelangrijk verzuim, of op de bewijslast dat het faillissement een andere oorzaak heeft, te laten aankomen en tijdig te publiceren. Dat voorkomt een hoop ellende en kosten.

Hoe werkt de regeling?

Het Burgerlijk Wetboek legt aan het bestuur van de besloten vennootschap de verplichting op om binnen vijf maanden na het einde van het boekjaar de jaarrekening op te maken. Deze termijn kan door een besluit van de aandeelhoudersvergadering worden verlengd met zes maanden.

Dus binnen uiterlijk 11 maanden na afloop van het boekjaar moet het bestuur de jaarrekening opgemaakt en ondertekend te hebben. Daarna heeft de vergadering van aandeelhouders de gelegenheid de jaarrekening vast te stellen.

Binnen uiterlijk 8 dagen na vaststelling moet de vastgestelde jaarrekening gepubliceerd worden bij de Kamer van Koophandel. Het deponeren van de jaarrekening moet uiterlijk 13 maanden na het einde van het boekjaar gebeuren.

Indien het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 januari tot en met 31 december, en dit is het geval bij de meeste vennootschappen, dan betekent dit dat de jaarrekening over 2013 uiterlijk 31 januari 2015 gedeponeerd moet worden.

Gevolgen invoering Flexwet

Maar ondernemers let op. Het vorenstaande is de oude bekende hoofdregel. Bij de invoering van de Flex-BV in 2012 is een bepaling in de wet toegevoegd met het doel het systeem voor het opmaken en vaststellen van de jaarrekening voor de directeur/enig aandeelhouder eenvoudiger te maken.

In deze bepaling is opgenomen, dat, wanneer alle aandeelhouders ook bestuurder zijn van de BV, de ondertekening van de jaarrekening door het bestuur direct ook geldt als een vaststelling van de jaarrekening door de vergadering van aandeelhouders.

Consequentie van een en ander is dat de termijn van publicatie in dit soort gevallen vervroegd wordt. Dit is een onbedoeld bijeffect van de Flexwet. Eind 2013 is weliswaar een wetsvoorstel ingediend ter reparatie van de onbedoelde bijwerking, maar het voorstel is nog niet aangenomen.
Dit betekent dat u als ondernemer extra waakzaam zult moeten zijn bij de publicatie van de jaarrekening 2013.

Neem contact op met onze specialisten van CKV Advocaten voor het juiste advies voor uw onderneming.