Werkgeversaansprakelijkheid in tijden van corona

05-05-2021
Werkgeversaansprakelijkheid in tijden van corona

Op grond van de wet heeft de werkgever jegens zijn werknemers een zorgplicht en is hij  verplicht de maatregelen te nemen en aanwijzingen te geven die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van de werkzaamheden schade lijdt. 

Dat is een strenge norm en deze norm wordt door de rechters ook streng getoetst. Voor het antwoord op de vraag of een werkgever zijn zorgplicht is nagekomen kijkt de rechter zowel naar geschreven als ongeschreven veiligheidsnormen bezien in het licht van de specifieke omstandigheden van het geval.

Voor de werknemer zal het zeer lastig zijn om aannemelijk te maken dat hij corona heeft opgelopen in de uitoefening van de werkzaamheden. Het virus is immers overal en de werknemer kan die ziekte dus ook elders hebben gekregen. Dit brengt mee dat werkgeversaansprakelijkheid niet snel zal worden aangenomen, omdat het verband tussen werk en ziekte te onbepaald is. 

De werknemer die de werkgever aansprakelijk wil stellen, dient te bewijzen dat hij schade heeft opgelopen bij de uitvoering van zijn werkzaamheden. Dat is vaak lastig. De werknemer kan echter wel aanvoeren wat de oorzaken van de corona besmetting kunnen zijn geweest. Het werk is daarbij één van de oorzaken. Deze oorzaak voor de besmetting wordt des te waarschijnlijker indien de werkgever zijn zorgplicht heeft geschonden door geen maatregelen tegen besmetting te nemen. Onder de noodzakelijke maatregelen wordt verstaan het informeren over de gevaren van besmetting,  mondkapjes en andere persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar stellen, looplijnen op de vloer, verdeling over werkruimtes en faciliteren van het thuiswerken, voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is. De werkgever moet er ook op toezien dat de veiligheidsmaatregelen wel degelijk worden nageleefd. Als een werknemer dat niet doet moet de werkgever die werknemer daarop aanspreken en hem zelfs wegsturen als hij of zij blijft weigeren de aanwijzingen op te volgen. Werkgeversaansprakelijkheid is eerder aannemelijk indien een directe collega van de werknemer, die zich op werkgeversaansprakelijkheid beroept, al eerder besmet bleek te zijn met het coronavirus en werkgever daarnaast aantoonbaar laks was met de maatregelen. Maar ook de persoonlijke omstandigheden van het letselschadeslachtoffer kunnen hierbij een rol spelen. Is iemand bijvoorbeeld alleenstaand of behorend tot een risicogroep, laat hij zijn boodschappen bezorgen enz.

Vanuit de werkgever bezien is het zaak om aan te tonen dat er alles aan is gedaan om werknemers tegen de besmetting te beschermen en dat de werknemer ook met gemak elders besmet had kunnen raken. 

Als kantoor worden wij regelmatig geconfronteerd met vragen rondom werkgeversaansprakelijkheid in corona-tijden. Mocht u dit of een ander onderwerp nader willen uitdiepen omdat u als werkgever met een aansprakelijkheidsstelling kampt of als werknemer door corona arbeidsongeschikt bent geraakt, aarzel niet om contact op te nemen met onze specialisten, mr. Bink en mr. Hoekstra