Vaste prijzen strafrecht

Naast de meer gebruikelijke methoden om kosten in rekening te brengen biedt CKV Advocaten de mogelijkheid om binnen een aantal rechtsgebieden en voor veel voorkomende kwesties en procedures een vaste prijs af te spreken. 

U als cliënt van CKV Advocaten weet met onze vaste prijzen van te voren precies wat u krijgt en wat het u kost. Deze prijzen zijn helder beschreven en omlijnd: over de kosten bestaat geen enkele onduidelijkheid.

Momenteel bieden we voor het rechtsgebied strafrecht de volgende vaste prijzen aan:

Bezwaarschrift afgifte DNA

Vaste prijs: € 400,- ex. BTW

Na een strafrechtelijke veroordeling kent de Nederlandse wet de verplichting voor de veroordeelde om DNA af te staan. Het DNA-profiel wordt opgeslagen en wordt gebruikt bij de opsporing van andere strafbare feiten. Soms zijn er goede redenen om te proberen de vastlegging van het DNA-profiel tegen te gaan. Daartoe kan een bezwaarschrift worden ingediend.

Bezwaarschrift tegen omzetting taakstraf in vervangende hechtenis

Vaste prijs: € 400,- ex. BTW

Als een strafzaak eindigt in een taakstraf dan ontstaan er soms problemen met betrekking tot de uitvoering daarvan. Is de OvJ van mening dat het aan de veroordeelde te wijten is dat de taakstraf niet naar behoren is uitgevoerd, dan beveelt de OvJ de omzetting van de taakstraf in vervangende hechtenis. Daartegen kan een bezwaarschrift bij de raadkamer van de rechtbank worden ingediend.

Zitting politierechter

Vaste prijs: € 850,- ex. BTW (Bij een tijdsbesteding > 10 uur € 150,- per uur)

Zolang de feiten waarvan iemand verdacht wordt niet al te omvangrijk of te complex zijn wordt een strafzak door de alleensprekende Politierechter behandeld.

Kinderstrafzitting

Vaste prijs: € 650,- ex. BTW (Bij een tijdbesteding > 10 uur € 150,- per uur)

Zodra minderjarigen ten tijde van het plegen van een strafbaar feit ouder zijn dan 12 jaar kunnen zij net als een meerderjarige door de OvJ worden gedagvaard voor een zitting van de (kinder)strafrechter. Het kinderstrafrecht is in de kern dan misschien wel hetzelfde als het meerderjarigen strafrecht, maar kent wel zeer veel aparte regels die speciaal voor minderjarigen zijn ontworpen. De procedure is vaak net iets anders: de straffen zijn anders: de Raad voor de Kinderbescherming speelt een belangrijk rol: en ook van de ouders wordt het een en ander verwacht.

12-Sv procedure bij het Gerechtshof

Vaste prijs: € 1250,- ex. BTW (Bij een tijdbesteding > 10 uur € 150,- per uur)

Niet ieder aangifte leidt ook daadwerkelijk tot vervolging van een verdachte. Regelmatig besluit de OvJ om in een zaak, na onderzoek door de Politie, niet tot verdere vervolging over te gaan. bijvoorbeeld omdat de OvJ van oordeel is dat er onvoldoende bewijs is. Een dergelijke “sepot-beslissing” wordt uitgedaan aan degene die aangifte heeft gedaan. en die daarmee dus eigenlijk voor de tweede keer een bittere pil te slikken krijgt.

Verhoorbijstand

Vaste prijs: € 250,- ex. BTW (Per verhoor)

Sinds 1 maart 2016 heeft iedereen die als verdachte gehoord wordt het recht een advocaat bij het verhoor aanwezig te laten zijn. Soms is de enkele aanwezigheid van de advocaat al voldoende om degene die verhoord wat meer op z’n gemak te laten zijn en vormt dat het belangrijkste argument voor aanwezigheid van een advocaat.

Procedure teruggave inbeslaggenomen goederen

Vaste prijs: € 350,- ex. BTW (bij een belang < € 5.000,- en bij een belang > € 5.000,- een prijs van € 500,-)

In strafzaken worden er vaak allerlei goederen in beslag genomen. Soms onder de rechthebbende: maar soms ook onder iemand anders. De belangen zijn vaak groot: waar mogelijk moet er snel worden gehandeld.

Procedure teruggave rijbewijs

Vaste prijs: € 400,- ex. BTW ((exclusief BTW))

Als er sprake is van een verdenking van het rijden onder invloed van drank of drugs, of als er sprake is van een excessieve snelheidsovertreding, dan kan het rijbewijs in beslag worden genomen. En dat kan zeer ingrijpende gevolgen hebben. Art 164 van de WvW biedt de mogelijkheid om daartegen met een klaagschrift op te komen en om teruggave van het rijbewijs te verzoeken.

Zitting Kantonrechter

Vaste prijs: € 750,- ex. BTW (bij een tijdsbesteding > 10 uur € 150,- per uur)

De Kantonrechter behandelt als strafrechter onder meer alle verkeersovertredingen. Maar ook zaken die bijvoorbeeld zien op overtreding van de Leerplichtwet. Al hoewel de zaken dus vaak niet al te ingewikkeld zijn kan het toch van belang zijn rechtsbijstand van een gespecialiseerde advocaat in te schakelen.

Voorwaarden vaste prijzen

Voor alle vaste prijzen gelden de volgende spelregels:

  • De vaste prijs wordt bij de start van de werkzaamheden in rekening gebracht.
  • De vaste prijzen zijn steeds exclusief BTW.
  • In de vaste prijzen zijn niet opgenomen de zogenaamde verschotten zoals de kosten voor in te schakelen deurwaarders, griffierechten, kosten verbonden aan het opvragen van uittreksels etc.
  • De vaste prijs is inclusief reistijd en reiskosten voor de eerste 100 km. Moet er meer worden gereisd, dan worden voor de reistijd en de reiskosten nadere afspraken gemaakt.
  • Bij een aantal prijzen is expliciet aangegeven dat de pakketprijs geldt voor de eerste 10 uren. Mocht er meer tijd aan de zaak besteed moeten worden dan geldt een sterk gematigd uurtarief.