CKV Advocaten Zwolle

CKV Advocaten is thuis in vrijwel alle rechtsgebieden. Met een uitgebreid team van gespecialiseerde advocaten kunnen wij u, als ondernemer en als particulier, adviseren en in procedures bijstaan. Maar ook voor een korte, losse vraag kunt u bij ons terecht.

Thuis in alle belangrijke rechtsgebieden

Voor al onze cliënten streven we hetzelfde doel na: het realiseren van de allerbeste juridische oplossingen. Waar mogelijk door procederen te voorkomen. Waar nodig door stevig en doortastend op te treden en te procederen.

Actueel

Klik op de titel om verder te lezen.

WAB nu weer?

“Een nieuw kabinet een nieuw geluid” zo moet minister Koolmees gedacht hebben. De minister heeft een wetsvoorstel gemaakt dat hij nog vóór de zomer naar de Raad van State wil sturen en daarna naar de Tweede Kamer.

Invordering na ontnemingsbeslissing: houdt het dan nooit op?

In een eerdere bijdrage op onze site heb ik verslag gedaan van een zaak van ons kantoor die heeft gediend bij het hof Leeuwarden en waarin het hof naar aanleiding van een door ons ingediend verzoek, het ontnemingsbedrag terug bracht van € 400.000,-- naar € 40.000,-- (zie link). Onze cliënt kreeg daarmee gelukkig weer wat zicht op uiteindelijke afronding. En nog steeds slagen wij er met enige regelmaat in om voor onze cliënten mooie successen te behalen en ontnemingsbedragen aan te laten passen. Maar eenvoudig is dat niet. En vaak zit iemand uiteindelijk toch jarenlang vast aan een zware aflossingsverplichting. Maar hoe zit dat eigenlijk? Hoe lang kan de verplichting tot aflossing blijven voortduren?

Hoe groot is de stem van een kind bij echtscheiding?

Bij de rechtbank Zwolle wordt vanaf 1 mei 2018 gestart met een pilot (het zogeheten Brugproject) die zowel in de plaatselijke media als ook landelijk gezien veel aandacht krijgt. Nieuw is dat bij de rechtbank Zwolle alleen het indienen van een ouderschapsplan bij een echtscheiding niet meer voldoende is. Ouders zullen ook als bijlage bij dat ouderschapsplan een formulier moeten indienen waarop staat hoe zij precies hun kinderen hebben betrokken bij het opstellen van een ouderschapsplan. Een werkgroep van rechters en onder meer advocaten en kinderpsychologen heeft dit standaardformulier gemaakt met onderwerpen waarover ouders met hun kinderen kunnen/moeten praten. Het is in feite huiswerk voor de ouders om te doen met hun kinderen wanneer zij in scheiding liggen.

De AVG een ABC’tje?

Vanaf 25 mei 2018 is op de verwerking van persoonsgegevens nieuwe Europese regelgeving van toepassing. Die regels zijn te vinden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Is de AVG voor u een ABC’tje? Denk er niet te makkelijk over en laat u voorlichten door een van onze advocaten!

Pas op voor ‘paulianeus handelen’!

Een curator kan een vóór faillissementsdatum gesloten overeenkomst vernietigen als die overeenkomst benadeling van de schuldeisers tot gevolg heeft. Het inroepen van de zogenaamde Actio Pauliana. De achtergrond ervan is dat alle schuldeisers in beginsel een gelijk recht hebben op een deel van de boedel.

Het winnen van de Oudejaarsloterij of de Postcodekanjer voor mensen die trouwen na 1 januari 2018!

En toen was het 2018…. Er is veel aandacht voor de winnaar van de Oudejaarsloterij in Noord-Brabant en voor de twee huishoudens die binnen de gelukkige postcode in Eastermar de...

CKV Advocaten staat op TrendsExpo: de beurs voor ondernemers uit de regio Zwolle

Voor ondernemers in de regio Zwolle is een nieuw relatie-event ontwikkeld: TrendsExpo. In de afgelopen jaren heeft onze regio zich ontwikkeld tot een van de meest succesvolle economische regio’s van...

Algemene voorwaarden zijn net als een auto…

Wat hebben algemene voorwaarden en een auto nu met elkaar gemeen? Dat zal ik u hierna uitleggen. Wellicht denkt u aan het eind; ik moet toch maar eens met mijn...

Onredelijk lange betaaltermijnen

Als ondernemer in het midden – en kleinbedrijf zult u er van tijd tot tijd mee geconfronteerd worden dat grootbedrijven een termijn van soms wel 75 of nog meer dagen nemen om de door u gestuurde factuur te betalen

Is het kindgebonden budget van invloed op de partneralimentatie?

Sinds de afschaffing van de belastingteruggave van kinderalimentatie en de invoering van een zogenaamde alleenstaande ouderkop in 2015, is de rechtspraak volop in beweging. Nog altijd is niet volledig duidelijk hoe de invoering van de alleenstaande ouderkop (onderdeel van het kindgebonden budget) zich verhoudt tot de behoefte aan kinder- en partneralimentatie. Voor wat betreft de verhouding kindgebonden budget en kinderalimentatie heeft de Hoge Raad op 9 oktober 2015 reeds geoordeeld dat het kindgebonden budget (en daarmee ook de alleenstaande ouderkop) niet meegenomen hoeven te worden bij de berekening van de behoefte. Wél dient bij de berekening van de draagkracht, aan de zijde van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt, het kindgebonden budget bij het inkomen opgeteld te worden.

Het is weer bijna vakantie: belangrijk bericht voor de gescheiden ouder die op reis gaat met de kids!

Op zich maakt het niet uit of je nu getrouwd bent of gescheiden; wanneer je alleen met je kind/kinderen naar het buitenland reist zonder dat de andere gezaghebbende ouder meereist,...

Twee nieuwe partners bij CKV Advocaten: mr. T.H.I.M. (Thim) Pierik en mr. M.E. (Maartje) Beeker

In januari 2017 zijn mr. Thim Pierik en mr. Maartje Beeker partner geworden van CKV Advocaten. Thim Pierik is al vanaf het begin van zijn carrière in 2007 advocaat bij...

Indexeringspercentage alimentatie is bekend: verhoging met 2,1% !

Jaarlijks stelt de Minister van Justitie een indexeringspercentage voor alimentatie vast. Deze indexering van alimentatie geldt zowel voor partneralimentatie als voor kinderalimentatie. Inmiddels is bekend dat per 1 januari 2017...

De Iphone en Facebook in het ouderschapsplan?!

Opvallend genoeg staat in de standaard ouderschapsplannen niets vermeld over het gebruik van Iphones/Ipads en sociale media. In de echtscheidingspraktijk zien wij echter dat gescheiden ouders hier vaak tegenaan lopen: bij de ene ouder mag een kind veel langer op de Iphone/Ipad dan bij de andere ouder. Ook een onderwerp waar ouders principieel van mening over kunnen verschillen: vanaf welke leeftijd mag een kind op facebook?

CKV Advocaten staat op De Netwerkvloer (28 juni 2016, Golfclub Zwolle): komt u ook?

Wij nodigen u graag uit voor het netwerk-event: De Netwerkvloer, die zal plaatsvinden op dinsdag 28 juni a.s. tussen 13:30 uur en 18:30 uur bij de Golfclub in Zwolle aan de Zalnéweg 75. Wellicht bent u al bekend met De Netwerkvloer en bent u net zo enthousiast als wij zijn en anders willen wij u hiermee graag enthousiast maken om dit event te bezoeken. Op de Netwerkvloer ontmoet u mede-ondernemers uit de wijde regio.

Nieuw schuldhulp-instrument voor particulieren?

Deze week verscheen het bericht dat de Minister van Justitie en zijn Staatssecretaris de mogelijkheid willen creëren voor schuldenaren om maximaal een half jaar gevrijwaard te worden van hun schuldeisers, het Besluit Breed Moratorium. Een ontwerpbesluit daartoe is vastgesteld en inmiddels gepubliceerd op internet.

Wie een klok luidt voor een ander…

Al in maart 2016 nam de Eerste Kamer het wetsvoorstel aan voor de oprichting van een Huis voor Klokkenluiders (in de zogeheten Wet Huis voor Klokkenluiders). De wet is bedoeld om klokkenluiders te beschermen als zij een melding hebben gedaan van een (vermoeden van een) misstand. Het is de verwachting dat deze wet per 1 juli aanstaande in werking treedt. Voor wie is dit Huis bedoeld? En wanneer zou er een klok geluid kunnen worden?

Het recht op vrije advocaatkeuze verruimd

In 2013 bepaalde het Europese Hof van Justitie al dat iemand met een rechtsbijstandverzekering altijd het recht heeft om zelf een advocaat of rechtshulpverlener in te schakelen. Tot dat moment was het vaak de praktijk dat de verzekerde die rechtskundige bijstand nodig had verplicht was om zich te laten bijstaan door medewerkers van de verzekeraar of door advocaten of rechtshulpverleners die door de verzekeraar werden aangewezen.

Uitbreiding spreekrecht slachtoffers: een stap te ver?

Zonder dat er in de publiciteit erg veel aandacht aan is besteed heeft de Eerste Kamer op 12 april jongstleden een wetvoorstel aangenomen dat vanaf 1 juli 2016 het verloop van het strafproces wel eens vergaand kan gaan beïnvloeden. Vanaf die datum mogen slachtoffers en nabestaanden van een ernstig misdrijf zich namelijk gaan uitspreken over het bewijs in een strafzaak en de straf die opgelegd zou moeten gaan worden.

De fiscus en de advocaatkosten bij scheiding

Wanneer mensen gaan scheiden moet er altijd een advocaat worden ingeschakeld om het echtscheidingsverzoek in te dienen. Over het algemeen kunnen scheidende stellen ervan uitgaan dat advocaatkosten die worden gemaakt voor het verkrijgen van partneralimentatie aftrekbaar zijn. Maar pas op: dat gaat niet voor alle situaties!

Gratis en voor niets komt de zon (niet) op

Vanaf 1 maart a.s. hebben verdachten – eindelijk, na een zwaar bevochten juridische strijd – recht op de aanwezigheid van een advocaat tijdens een verhoor bij de politie. Dat is geweldig nieuws. Daar is, terecht, onder meer door ons kantoor ook al uitvoerig bij stilgestaan. Eén van de vragen, die ook in dat stuk is opgeworpen, is de vraag naar de financiën. Hoe wordt die verhoorbijstand betaald? Die toevoeging wordt dan nog niet verstrekt. Je hebt pas recht op dergelijke gefinancierde rechtsbijstand vanaf het moment dat de rechter-commissaris de bewaring beveelt of, indien geen sprake is van voorlopige hechtenis, je wordt gedagvaard door het OM. In verreweg de meeste gevallen hebben de verhoren dan al plaatsgevonden.

CRvB: afbetaling bijstandsboete maximaal twee jaar

Indien een bijstandsgerechtigde niet tijdig, dan wel onjuiste informatie verstrekt aan de gemeente, wordt naast de terugvordering van de bijstandsuitkering vaak ook een boete opgelegd. De Centrale Raad van Beroep heeft op 11 januari 2016 beslist dat voor de afbetaling van een bijstandsboete een redelijke termijn in acht dient te worden genomen.

Een lot uit de loterij?

Vorig jaar viel ruim 2 miljoen euro op een lot van een vrouw die in echtscheiding lag. Van wie is dan de prijs: moest ze dit delen met haar toekomstige ex-man? De man greep zijn kans en claimde in de lopende echtscheidingsprocedure aanspraak te maken op de helft van de prijs. Hoewel de echtscheiding in juni 2015 was uitgesproken, was er nog geen uitsluitsel over de verdeling van de huwelijksgemeenschap. De prijs viel dus vóórdat de echtscheiding officieel was uitgesproken. Viel de Postcode Kanjer nu in de gemeenschap van goederen en kon de vrouw nu delen?

De Hoge Raad is om! Rechtsbijstand bij politieverhoor is een feit.

Eindelijk…. Het is zover. Na jarenlang knokken door de Nederlandse strafrechtadvocatuur is het gelukt. In het zeer recente arrest van 22 december 2015 oordeelt de Hoge Raad dat vanaf 1 maart 2016 iedereen het recht heeft om zich bij een verhoor door de politie of door een andere opsporingsinstantie door een advocaat bij te laten staan.

Datalekken: wat is dat? En raakt het mij(n organisatie)?

Per 1 januari 2016 treedt in werking art 34a van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp): de meldplicht datalekken. Een regeling die erop is gericht om de persoonlijke levenssfeer van een ieder van ons zo goed mogelijk te beschermen en de zorgvuldigheid waarmee met persoonsgegevens wordt omgegaan, zo groot mogelijk te maken. Maar met mogelijk verstrekkende gevolgen voor de degenen die het aangaat.

De uitkering van de Koning

Een Nederlandse burger heeft naar aanleiding van een belastingaanslag tot aan de Hoge Raad geprocedeerd, aangezien hij van oordeel is dat hij recht heeft op dezelfde belastingvrijstellingen die de Koning ontvangt (vindplaats: ECLI:NL:PHR:2015:2420). De man doet hierbij een beroep op het gelijkheidsbeginsel, aangezien hij van oordeel is dat hij in fiscaal opzicht gelijk is aan de Koning. De man ontvangt inkomsten als lid van de Provinciale Staten en tevens als gemeenteraadslid.

Kan een bestuurder persoonlijk aansprakelijk zijn voor contractuele verplichtingen van een vennootschap?

Als uitgangspunt geldt dat alleen de vennootschap aansprakelijk is voor contractuele verplichtingen van die vennootschap. Echter onder bijzondere omstandigheden kan naast die vennootschap ook de bestuurder van die vennootschap persoonlijk, dus in privé, aansprakelijk zijn. Om tot de persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder te kunnen komen moet de bestuurder een persoonlijk ernstig verwijt kunnen worden gemaakt. Een verzwaarde aansprakelijkheidsmaatstaf. Wanneer is er sprake van een persoonlijk ernstig verwijt?

Is een huurder van een woning bemiddelingskosten verschuldigd?

Iemand die een woning wil huren via een makelaar moet vaak naast een borgsom ook nog bemiddelingskosten betalen, meestal een maand huur. Als hij dan niet de mogelijkheid heeft om de woning via een ander kanaal te huren, of rechtstreeks van de verhuurder, dan zit de huurder in feite in een positie waarin hij geen andere keuze heeft dan de voorwaarden van de makelaar te accepteren en zal dan ook in de regel deze vaak hoge bemiddelingskosten gewoon voldoen. Menig huurder zal hier een bittere smaak aan over houden.

De transitievergoeding: hoe verplicht is verplicht?

“Bij het einde van het dienstverband is de werkgever toch verplicht aan de werknemer die 2 jaar of langer in dienst is slechts een (veel lagere) transitievergoeding te betalen?” Is dat wel zo? Is de tijd van de ‘gouden handdruk’, ‘zak met geld’, ‘hoge oprotpremie’ etc. voorbij? Zijn werkgevers nu goedkoper uit na de afschaffing van de kantonrechtersformule? Of hangt het recht op de transitievergoeding nu als een molensteen om de nek van de werkgever?

De kinderalimentatie opnieuw op de schop?

De Hoge Raad heeft op 9 oktober 2015 beslist dat de berekening van kinderalimentatie anders moet! En dat terwijl de berekening van kinderalimentatie net op 1 januari 2015 was gewijzigd. Nu gaat het systeem dus opnieuw op de schop! De Hoge Raad heeft nu bepaald dat wel rekening moet worden gehouden met de ontvangst van het kindgebonden budget, maar alleen bij de vaststelling van de inkomsten van de alleenstaande ouder die het kind verzorgt.

De WWZ – WhatsApp?

Vanaf 1 januari 2015 zijn er wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de proeftijd en het concurrentiebeding waarbij de nadruk ligt op de positie van de tijdelijke werknemer (de flexwerker). Daarnaast is aan u als werkgever de zogenaamde aanzegverplichting opgelegd. Dat leek een ingrijpende wijziging maar het lijkt erop dat iedereen daar nu wel aan gewend is. Gelukkig gaat ook de rechter met zijn tijd mee nu een aanzegging per WhatsApp rechtsgeldig wordt geacht.

CKV Advocaten presenteert: De Blauwvinger Academie

Op 15 september 2015 was het zover! CKV Advocaten is haar eigen opleidingsinstituut gestart: De Blauwvinger Academie. De Blauwvinger Academie is een door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende opleidingsinstelling en geeft cursussen aan advocaten en andere professionals die ondernemers bijstaan. Bijvoorbeeld: de ondernemer in echtscheiding, de ondernemer in arbeidszaken of de ondernemer bij bedrijfsovernames.

Samenwerking CKV Advocaten met PEC Zwolle

We zijn er trots op te kunnen melden dat CKV Advocaten met ingang van 1 oktober 2015 is gaan samenwerken met PEC Zwolle. Een mooie combinatie van sponsoring enerzijds en juridische dienstverlening anderzijds. Wij kijken uit naar een sportief en succesvol seizoen!

Ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel: mag het een onsje minder?

In veel strafzaken gaat het tegenwoordig allang niet meer alleen om de vraag of het feit waarvan iemand verdacht wordt bewezen kan worden verklaard en zo ja, welke straf dan een passende is. Steeds vaker komt het voor dat de Officier van Justitie tevens een vordering indient bij de rechtbank om de (veronderstelde) winst die met het misdrijf is behaald (het wederrechtelijk verkregen voordeel) af te kunnen pakken.

Een gevangenis is geen hotel. Of wel?

Toen Fred Teeven op 9 maart 2015 zijn aftreden als staatssecretaris bekend maakte, slaakte het strafrechtelijk betrokken deel van Nederland een zucht van verlichting. Zijn wetsvoorstellen maakten het hen – verdachten, veroordeelden, gevangenispersoneel, rechters, strafrechtadvocaten, etc. – er niet gemakkelijker op. Van voorstellen om óók niet-veroordeelden een VOG (verklaring omtrent het gedrag) te kunnen weigeren, tot een verplichting voor rechters om in bepaalde gevallen naast een taakstraf een onvoorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen, tot flink snijden in de vergoeding voor advocaten voor de door hun verleende rechtsbijstand. En nog veel meer, waarmee hij geen vrienden heeft gemaakt.

De boekhoudplicht voor ondernemers

Ieder bedrijf of ZZP-er die een zelfstandig beroep uitoefent is verplicht een boekhouding bij te houden. Maar hoe ver gaat die verplichting? En wat zijn de risico’s die een ondernemer loopt als die de boekhouding niet op orde heeft?

Participatiewet

Met de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 is de Wet Werk en Bijstand (WWB) komen te vervallen. Tevens zijn met de invoering van de wet een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) en de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) vervangen. Doel van de Participatiewet is dat zoveel mogelijk personen werk vinden, ongeacht een eventuele arbeidsbeperking. In dit artikel treft u de belangrijkste wijzigingen aan.

Pre-pack en doorstart

Recent is in de media maar ook daarbuiten veel aandacht besteed aan een nieuw instrument in faillissementsland, de pre-pack. In de regel komt een doorstart tot stand nadat het faillissement van een onderneming is uitgesproken onder leiding van de curator. Omdat meestal enige tijd gemoeid is met het inventariseren en verkopen van de activa treedt waardeverlies van de onderneming op, terwijl ook het faillissement zelf een waarde verminderende invloed op de onderneming heeft.

Het Muizengaatje: een maas in de WWZ met de komst van de billijke vergoeding?

Het Muizengaatje is een veelvuldig gebruikte benaming in het kader van het nieuwe arbeidsrecht, de wet werk & zekerheid (WWZ). Een leemte in de wet? Ontsnappingsmogelijkheid? Of een uitzondering. Wat is dat muizengaatje dan? De WWZ heeft al voor wijzigingen gezorgd in de flexibele schil (contracten voor bepaalde tijd). Vanaf 1 juli a.s. is het ontslagrecht aan de beurt. Deze wijzigingen hebben als doel het ontslagrecht eenvoudiger, sneller en minder kostbaar voor werkgevers te maken.

Ondernemers let op! Meld tijdig betalingsonmacht bij de Belastingdienst!

In beginsel is een bestuurder van een B.V. of N.V. niet persoonlijk aansprakelijk voor verplichtingen/schulden van de onderneming. Dit is echter wel het geval als niet tijdig aan de Belastingdienst melding is gedaan dat de onderneming niet in staat is om de belastingen, zoals loon- en omzetbelasting te betalen. De bestuurder is immers dan naast de onderneming persoonlijk aansprakelijk voor de niet betaalde belastingen.

Handen af van de smartphone!

Op 22 april 2015 heeft het Gerechtshof in Leeuwarden een uitspraak gedaan die binnen het strafrecht weleens vergaande gevolgen kan hebben. Want hoe vaak gebeurt het niet dat de politie bij een verdachte een smartphone in beslag neemt om de inhoud daarvan te bekijken en om zonodig informatie van die smartphone aan het uiteindelijke strafdossier toe te voegen? Het is bijna meer regel dan uitzondering. Het Gerechtshof heeft nu bepaald dat de politie op zichzelf best een smartphone in beslag mag nemen zolang dat voor het onderzoek noodzakelijk is.

Toetredende vennoten nu ook aansprakelijk voor oude schulden van de v.o.f. of c.v.

Onlangs heeft de Hoge Raad[1] een arrest gewezen dat verstrekkende gevolgen kan hebben voor ondernemers die tot een vennootschap onder firma (vof) of een commanditaire vennootschap (cv) willen toetreden of zijn toegetreden. De Hoge Raad heeft in dit arrest bepaald dat deze vennoten ook aansprakelijk zijn voor oude schulden van de vof of cv. Een vennoot van een vof of cv, is met zijn gehele vermogen, zowel zakelijk als privé, aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap.

Bijstandsuitkering stopgezet?

Op 16 februari jl. maakte de sociale recherche van de gemeente Zwolle bekend over 2014 ruim één miljoen euro aan uitkeringsfraude te hebben opgespoord. Het afgelopen jaar heeft de gemeente hierdoor van 120 personen de bijstandsuitkering stopgezet. De fraude bestond bijvoorbeeld uit het niet opgeven van inkomsten of niet eerlijk zijn over de woonsituatie. De meest voorkomende vorm van uitkeringsfraude is fraude door samenwonen gebleken. De gemeente berichtte dat ook al ontvangt slechts één van de partners een bijstandsuitkering, de gemeente het fraudebedrag toch bij beide partners kan terugvorderen.

Alcoholslot gekraakt!

Op 3 maart 2015 heeft de Hoge Raad al bepaald dat het Openbaar Ministerie iemand niet meer strafrechtelijk mag vervolgen, als aan iemand al door het CBR deelname aan het alcoholslotprogramma is opgelegd. Het alcoholslotprogramma is dan (formeel gezien) misschien niet een echte straf, maar de Hoge Raad vindt de gevolgen van het alcoholslotprogramma zo ingrijpend, dat het toch gelijk wordt gesteld met een straf. En dan zou vervolging voor de strafrechter feitelijk neerkomen op een dubbele bestraffing. En dat mag niet.

Hoge Raad maakt einde aan omzeiling ketenregeling

In een recent arrest van de Hoge Raad d.d. 9 januari jl. is een einde gemaakt aan de constructie waarmee de ketenregeling werd omzeild. Deze constructie hield in dat bij het vierde tijdelijke contract in een beëindigingsovereenkomst al een einddatum werd vastgelegd. Hiermee werd voorkomen dat de werkgever de werknemer voor onbepaalde tijd in dienst had gekregen. In dit artikel leest u meer over deze zaak, de huidige ketenregeling en wat deze uitspraak voor u betekent als ondernemer.

Wijzigingen kinderalimentatie per 1 januari 2015

Wellicht heeft u het al gelezen in de kranten: per 1 januari 2015 zijn er een aantal belangrijke dingen gewijzigd als het om kinderalimentatie gaat. In dit artikel leest u wat er gaat veranderen en wat de gevolgen voor u kunnen zijn.

Flexibele arbeid volgens de Wwz: De concurrerende kapper

Waarschijnlijk staat het ook in uw arbeidsovereenkomst. Misschien heeft u er zelfs wel eens ‘last’ van gehad. Het concurrentiebeding. Een concurrentiebeding beschermt de werkgever tegen concurrentie door de werknemer na zijn ontslag. Een werknemer kan dan niet of slechts onder restricties in dienst treden bij een andere werkgever of starten als ondernemer in dezelfde branche. In dit artikel leest u wat er vanaf dit jaar (2015) gaat veranderen op het gebied van het concurrentiebeding in het kader van de Wet werk en zekerheid.

Publicatieplicht voor ondernemers

De publicatie van de jaarrekening is een jaarlijks terugkerend fenomeen zodra de Nieuwjaarswensen zijn uitgewisseld. Het Burgerlijk Wetboek verplicht het bestuur van een vennootschap jaarlijks een jaarrekening op te stellen en binnen de in de wet gestelde termijn te deponeren in de registers van de Kamer van Koophandel. Als dit niet of niet tijdig gebeurt is in beginsel sprake van een economisch delict. In dit artikel leest u meer over deze publicatieplicht en de gevolgen van de invoering van de Flexwet voor ondernemers.

Specials

Klik op de titel om verder te lezen.

Aansprakelijkheid bank bij schending zorgplicht

De maatschappelijke functie van banken brengt met zich mee dat zij een bijzondere zorgplicht hebben. Banken hebben deze plicht jegens hun klanten op grond van de contractuele verhouding. Zij dienen, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, rekening te houden met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. De zorgplicht strekt zich ook uit tot andere personen van wie de belangen in het geding zijn.

Wordt u ook zo ziek van verzuim?

De wetgeving op het gebied van verzuim is eenvoudig samen te vatten. Dat geldt ook voor de rechten en plichten die uit deze wetgeving voortvloeien. Het doel is gemeenschappelijk: werkgever en werknemer zijn samen verantwoordelijk voor het terugdringen van verzuim.

Volkert van der G. en de voorwaardelijke invrijheidstelling

Op dit moment is actueel de – zoveelste – procedure met betrekking tot Van der G. en de vraag of hij nu wel of niet terug moet naar de cel....

De aanvraag van het faillissement

Het blijkt in de praktijk niet altijd duidelijk te zijn hoe een faillissement tot stand komt. De eerste mogelijkheid is dat een natuurlijk persoon of een rechtspersoon zelf aan de rechtbank verzoekt het faillissement uit te spreken omdat er geen mogelijkheden meer zijn de schulden te betalen. Dit wordt ook wel de “eigen faillissementsaangifte” genoemd. In zo’n geval dienen een aantal bescheiden, zoals een lijst van bezittingen en schulden, overgelegd te worden waarna de rechtbank in de regel het verzoek toewijst en het faillissement uitspreekt. Tevens stelt de rechtbank dan een curator aan die de lopende zaken dient af te wikkelen en benoemt de rechtbank een rechter commissaris die toezicht houdt op deze afwikkeling.

Payrolling, detachering en uitzending: wat is het verschil en wat is de invloed van de Wet Aanpak Schijnconstructies?

Om voor eens en altijd onduidelijkheid weg te nemen over deze termen (die vaak door elkaar worden gebruikt), wordt in dit artikel stilgestaan bij de verschillende vormen van het ter beschikking stellen van arbeid. Actueel daarbij om te vermelden is de sinds 1 juli 2015 voor een deel in werking getreden Wet Aanpak Schijnconstructies. Het andere deel van deze wet zal in werking treden per 1 juli 2016.

De scheidende ondernemer

Wanneer u als ondernemer in scheiding ligt, komen er een aantal onderwerpen aan bod waar mensen in loondienst niet tegen aan lopen. Zijn er huwelijkse voorwaarden en geven die wel daadwerkelijk bescherming? Is de continuïteit van de onderneming wel gewaarborgd als uw partner aanspraak maakt op de helft? En wat betekent uw scheiding voor andere bij de onderneming betrokken partijen: aandeelhouders, andere vennoten, financiers en personeel? In dit artikel leest u waar u als ondernemer in een scheiding mee te maken krijgt.

Rijbewijs ingevorderd, wat nu?

Wordt u verdacht van het veroorzaken van een ongeval? Van rijden onder invloed? Te hard rijden? In dat geval kunt u in aanraking komen met het verkeersstrafrecht. In dit artikel leest u wat u te wachten staat en wat u kunt doen als u uw rijbewijs kwijt bent.

Huurrecht: twee soorten bedrijfsruimten

Het huurrecht in Nederland kent twee soorten bedrijfsruimten; de bedrijfsruimte, ook wel ‘middenstandsbedrijfsruimte’ genoemd en de ‘overige bedrijfsruimte’. Regelmatig vragen, zowel verhuurders als huurders, wat het verschil nu precies is tussen de twee soorten bedrijfsruimtes die de wet kent. In dit artikel zal dit onderscheid kort worden toegelicht en vertellen we het belang daarvan voor beide partijen.

De wet werk en zekerheid, Wwz. Wat houdt het in voor flexwerkers?

Het is zover. De eerste stappen in de invoering van de Wwz zijn gezet. Deze eerste stappen zijn vooral van betekenis voor de flexwerkers: de werknemers met een tijdelijk contract. In dit artikel leest u niet alleen welke gevolgen de komst van de Wwz voor flexwerkers heeft, maar we kijken ook naar het doel wat de indieners van deze wetswijziging voor ogen hebben gehad.

U bent ontslagen. Wij zorgen er voor dat u krijgt waar u recht op heeft!

Maximaal Rendement

Snelle Afhandeling


 

Bereikbaarheid

U kunt ons kantoor per auto en openbaar vervoer makkelijk bereiken. In de directe omgeving is voldoende parkeergelegenheid en vanaf het centraal station bereikt u ons in een paar minuten.

Bezoekadres

CKV Advocaten
Emmastraat 3
8011 AE Zwolle

T 038 – 4556055
F 038 – 4556060
E info@ckv-advocaten.nl

Postadres

CKV Advocaten heeft een postadres.

CKV Advocaten
Postbus 574
8000 AN ZWOLLE