Algemeen

Invordering na ontnemingsbeslissing: houdt het dan nooit op?

In een eerdere bijdrage op onze site heb ik verslag gedaan van een zaak van ons kantoor die heeft gediend bij het hof Leeuwarden en waarin het hof naar aanleiding van een door ons ingediend verzoek, het ontnemingsbedrag terug bracht van € 400.000,-- naar € 40.000,-- (zie link). Onze cliënt kreeg daarmee gelukkig weer wat zicht op uiteindelijke afronding. En nog steeds slagen wij er met enige regelmaat in om voor onze cliënten mooie successen te behalen en ontnemingsbedragen aan te laten passen. Maar eenvoudig is dat niet. En vaak zit iemand uiteindelijk toch jarenlang vast aan een zware aflossingsverplichting. Maar hoe zit dat eigenlijk? Hoe lang kan de verplichting tot aflossing blijven voortduren?

Hoe groot is de stem van een kind bij echtscheiding?

Bij de rechtbank Zwolle wordt vanaf 1 mei 2018 gestart met een pilot (het zogeheten Brugproject) die zowel in de plaatselijke media als ook landelijk gezien veel aandacht krijgt. Nieuw is dat bij de rechtbank Zwolle alleen het indienen van een ouderschapsplan bij een echtscheiding niet meer voldoende is. Ouders zullen ook als bijlage bij dat ouderschapsplan een formulier moeten indienen waarop staat hoe zij precies hun kinderen hebben betrokken bij het opstellen van een ouderschapsplan. Een werkgroep van rechters en onder meer advocaten en kinderpsychologen heeft dit standaardformulier gemaakt met onderwerpen waarover ouders met hun kinderen kunnen/moeten praten. Het is in feite huiswerk voor de ouders om te doen met hun kinderen wanneer zij in scheiding liggen.

De AVG een ABC’tje?

Vanaf 25 mei 2018 is op de verwerking van persoonsgegevens nieuwe Europese regelgeving van toepassing. Die regels zijn te vinden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Is de AVG voor u een ABC’tje? Denk er niet te makkelijk over en laat u voorlichten door een van onze advocaten!

Pas op voor ‘paulianeus handelen’!

Een curator kan een vóór faillissementsdatum gesloten overeenkomst vernietigen als die overeenkomst benadeling van de schuldeisers tot gevolg heeft. Het inroepen van de zogenaamde Actio Pauliana. De achtergrond ervan is dat alle schuldeisers in beginsel een gelijk recht hebben op een deel van de boedel.

Algemene voorwaarden zijn net als een auto…

Wat hebben algemene voorwaarden en een auto nu met elkaar gemeen? Dat zal ik u hierna uitleggen. Wellicht denkt u aan het eind; ik moet toch maar eens met mijn algemene voorwaarden ‘naar de garage’. Online een auto kopen: if it sounds to good to be true it isn’t true…...

Onredelijk lange betaaltermijnen

Als ondernemer in het midden – en kleinbedrijf zult u er van tijd tot tijd mee geconfronteerd worden dat grootbedrijven een termijn van soms wel 75 of nog meer dagen nemen om de door u gestuurde factuur te betalen

Is het kindgebonden budget van invloed op de partneralimentatie?

Sinds de afschaffing van de belastingteruggave van kinderalimentatie en de invoering van een zogenaamde alleenstaande ouderkop in 2015, is de rechtspraak volop in beweging. Nog altijd is niet volledig duidelijk hoe de invoering van de alleenstaande ouderkop (onderdeel van het kindgebonden budget) zich verhoudt tot de behoefte aan kinder- en partneralimentatie. Voor wat betreft de verhouding kindgebonden budget en kinderalimentatie heeft de Hoge Raad op 9 oktober 2015 reeds geoordeeld dat het kindgebonden budget (en daarmee ook de alleenstaande ouderkop) niet meegenomen hoeven te worden bij de berekening van de behoefte. Wél dient bij de berekening van de draagkracht, aan de zijde van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt, het kindgebonden budget bij het inkomen opgeteld te worden.

 

Nieuws