CKV voor ondernemers

Snel, meedenkend en doeltreffend

CKV begrijpt ondernemers. Want dat zijn we tenslotte zelf ook. CKV begrijpt dat een ondernemer vaak druk bezet is en soms haast heeft.

Dan moeten er korte lijnen zijn. Geen onnodige formaliteiten en poespas. Er moet snel en kundig worden opgetreden. Waarbij er niet alleen oog moet zijn voor de puur juridische kant van de zaak, maar een probleem juist ook vanuit het oogpunt van de ondernemer zelf moet worden benaderd.

Wat is een praktische en misschien zelfs wel commerciële oplossing? Wanneer is de oplossing er? En: wat kost die oplossing? De advocaten van CKV staan u desgewenst ook buiten kantooruren te woord, omdat het overdag misschien wel niet goed past. En als de zaak zich er voor leent, zijn wij graag bereid prijsafspraken te maken. Dan weten u en wij waar we aan toe zijn.

Actueel

CKV Advocaten staat op De Netwerkvloer (28 juni 2016, Golfclub Zwolle): komt u ook?

Wij nodigen u graag uit voor het netwerk-event: De Netwerkvloer, die zal plaatsvinden op dinsdag 28 juni a.s. tussen 13:30 uur en 18:30 uur bij de Golfclub in Zwolle aan de Zalnéweg 75. Wellicht bent u al bekend met De Netwerkvloer en bent u net zo enthousiast als wij zijn en anders willen wij u hiermee graag enthousiast maken om dit event te bezoeken. Op de Netwerkvloer ontmoet u mede-ondernemers uit de wijde regio.

Wie een klok luidt voor een ander…

Al in maart 2016 nam de Eerste Kamer het wetsvoorstel aan voor de oprichting van een Huis voor Klokkenluiders (in de zogeheten Wet Huis voor Klokkenluiders). De wet is bedoeld om klokkenluiders te beschermen als zij een melding hebben gedaan van een (vermoeden van een) misstand. Het is de verwachting dat deze wet per 1 juli aanstaande in werking treedt. Voor wie is dit Huis bedoeld? En wanneer zou er een klok geluid kunnen worden?

Kan een bestuurder persoonlijk aansprakelijk zijn voor contractuele verplichtingen van een vennootschap?

Als uitgangspunt geldt dat alleen de vennootschap aansprakelijk is voor contractuele verplichtingen van die vennootschap. Echter onder bijzondere omstandigheden kan naast die vennootschap ook de bestuurder van die vennootschap persoonlijk, dus in privé, aansprakelijk zijn. Om tot de persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder te kunnen komen moet de bestuurder een persoonlijk ernstig verwijt kunnen worden gemaakt. Een verzwaarde aansprakelijkheidsmaatstaf. Wanneer is er sprake van een persoonlijk ernstig verwijt?

De boekhoudplicht voor ondernemers

Ieder bedrijf of ZZP-er die een zelfstandig beroep uitoefent is verplicht een boekhouding bij te houden. Maar hoe ver gaat die verplichting? En wat zijn de risico’s die een ondernemer loopt als die de boekhouding niet op orde heeft?

Pre-pack en doorstart

Recent is in de media maar ook daarbuiten veel aandacht besteed aan een nieuw instrument in faillissementsland, de pre-pack. In de regel komt een doorstart tot stand nadat het faillissement van een onderneming is uitgesproken onder leiding van de curator. Omdat meestal enige tijd gemoeid is met het inventariseren en verkopen van de activa treedt waardeverlies van de onderneming op, terwijl ook het faillissement zelf een waarde verminderende invloed op de onderneming heeft.

Ondernemers let op! Meld tijdig betalingsonmacht bij de Belastingdienst!

In beginsel is een bestuurder van een B.V. of N.V. niet persoonlijk aansprakelijk voor verplichtingen/schulden van de onderneming. Dit is echter wel het geval als niet tijdig aan de Belastingdienst melding is gedaan dat de onderneming niet in staat is om de belastingen, zoals loon- en omzetbelasting te betalen. De bestuurder is immers dan naast de onderneming persoonlijk aansprakelijk voor de niet betaalde belastingen.

Toetredende vennoten nu ook aansprakelijk voor oude schulden van de v.o.f. of c.v.

Onlangs heeft de Hoge Raad[1] een arrest gewezen dat verstrekkende gevolgen kan hebben voor ondernemers die tot een vennootschap onder firma (vof) of een commanditaire vennootschap (cv) willen toetreden of zijn toegetreden. De Hoge Raad heeft in dit arrest bepaald dat deze vennoten ook aansprakelijk zijn voor oude schulden van de vof of cv. Een vennoot van een vof of cv, is met zijn gehele vermogen, zowel zakelijk als privé, aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap.

Alcoholslot gekraakt!

Op 3 maart 2015 heeft de Hoge Raad al bepaald dat het Openbaar Ministerie iemand niet meer strafrechtelijk mag vervolgen, als aan iemand al door het CBR deelname aan het alcoholslotprogramma is opgelegd. Het alcoholslotprogramma is dan (formeel gezien) misschien niet een echte straf, maar de Hoge Raad vindt de gevolgen van het alcoholslotprogramma zo ingrijpend, dat het toch gelijk wordt gesteld met een straf. En dan zou vervolging voor de strafrechter feitelijk neerkomen op een dubbele bestraffing. En dat mag niet.

Hoge Raad maakt einde aan omzeiling ketenregeling

In een recent arrest van de Hoge Raad d.d. 9 januari jl. is een einde gemaakt aan de constructie waarmee de ketenregeling werd omzeild. Deze constructie hield in dat bij het vierde tijdelijke contract in een beëindigingsovereenkomst al een einddatum werd vastgelegd. Hiermee werd voorkomen dat de werkgever de werknemer voor onbepaalde tijd in dienst had gekregen. In dit artikel leest u meer over deze zaak, de huidige ketenregeling en wat deze uitspraak voor u betekent als ondernemer.

Flexibele arbeid volgens de Wwz: De concurrerende kapper

Waarschijnlijk staat het ook in uw arbeidsovereenkomst. Misschien heeft u er zelfs wel eens ‘last’ van gehad. Het concurrentiebeding. Een concurrentiebeding beschermt de werkgever tegen concurrentie door de werknemer na zijn ontslag. Een werknemer kan dan niet of slechts onder restricties in dienst treden bij een andere werkgever of starten als ondernemer in dezelfde branche. In dit artikel leest u wat er vanaf dit jaar (2015) gaat veranderen op het gebied van het concurrentiebeding in het kader van de Wet werk en zekerheid.

Publicatieplicht voor ondernemers

De publicatie van de jaarrekening is een jaarlijks terugkerend fenomeen zodra de Nieuwjaarswensen zijn uitgewisseld. Het Burgerlijk Wetboek verplicht het bestuur van een vennootschap jaarlijks een jaarrekening op te stellen en binnen de in de wet gestelde termijn te deponeren in de registers van de Kamer van Koophandel. Als dit niet of niet tijdig gebeurt is in beginsel sprake van een economisch delict. In dit artikel leest u meer over deze publicatieplicht en de gevolgen van de invoering van de Flexwet voor ondernemers.

Neem contact op met de specialisten van CKV Advocaten voor het juiste advies.

Contact Form

 

Nieuws