Invoering Participatiewet

20-07-2015
Invoering Participatiewet

Met de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 is de Wet Werk en Bijstand (WWB) komen te vervallen. Tevens zijn met de invoering van de nieuwe wet een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) en de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) vervangen. Doel van de Participatiewet is dat zoveel mogelijk personen werk vinden, ongeacht een eventuele arbeidsbeperking. Hieronder treft u de belangrijkste wijzigingen aan.

Wijzigingen WWB

Met de inwerkingtreding van de Participatiewet krijgt iedere bijstandsgerechtigde te maken met strengere arbeidsverplichtingen. Een bijstandsgerechtigde dient aangeboden werk te aanvaarden en zien te behouden. Personen die niet voldoen aan de arbeidsverplichting worden gekort op hun bijstandsuitkering. Naast arbeidsinschakeling kan de gemeente verlangen dat een tegenprestatie wordt geleverd voor de uitkering die u ontvangt. Hiermee wordt bedoeld onbetaalde, maatschappelijk nuttige activiteiten van beperkte duur en omvang. Het dient voor de bijstandsgerechtigde duidelijk te zijn wat de inhoud, omvang en duur is van de tegenprestatie.

Bijstandsgerechtigden die al geruime tijd bijstand ontvangen en een langdurigheidstoeslag krijgen, ontvangen voortaan een individuele inkomenstoeslag. Het gaat hierbij om bijstandsgerechtigden die al een lange periode een laag inkomen ontvangen en daarbij geen uitzicht hebben op verhoging van het inkomen. De gemeente mag bepalen wat onder langdurig en laag inkomen wordt verstaan en hoe hoog de individuele inkomenstoeslag zal zijn. Ook zal meer worden toegezien op het delen van woonkosten. Een bijstandsgerechtigde ontvangt een lagere bijstandsuitkering indien hij of zij de woonkosten kan delen met huisgenoten van 21 jaar of ouder. Dit heet de kostendelersnorm. Tevens zal een alleenstaande ouder een lagere bijstandsuitkering ontvangen. Hier staat tegenover dat zij wel een hoger kindgebonden budget ontvangen dan voorheen.

In verband met toenemend geweld tegenover gemeentelijke ambtenaren, is in de Participatiewet opgenomen dat hieraan consequenties kunnen worden verbonden. Indien een bijstandsgerechtigde een gemeentelijke ambtenaar schopt, slaat dan wel duwt, mag de gemeente de bijstandsuitkering verlagen.

Wijzigingen Wajong

De grootste wijziging voor de Wajong is dat met de inwerkingtreding van de Participatiewet alleen jonggehandicapten die niet kunnen werken recht hebben op een Wajong-uitkering. Het UWV zal de aankomende drie jaar de gegevens van de jonggehandicapten beoordelen die vóór 2015 een Wajong-uitkering hebben ontvangen. Daarbij zal worden beoordeeld of een jonggehandicapte al dan niet in staat is werkzaamheden te verrichten. Indien dat het geval blijkt te zijn, zal deze persoon een reguliere bijstandsuitkering gaan ontvangen. Het UWV zal deze groep ondersteunen in het vinden van werk.

Wijzigingen Wsw

Het is niet langer mogelijk om in de sociale werkvoorziening in te stromen. Personen die vóór de invoering van de Participatiewet werkzaam waren bij een sociale werkvoorziening behouden hun vaste dienstverband en hun salaris. Zij houden het recht hierop tot de AOW-leeftijd. Indien een contract bij een sociale werkvoorziening afloopt, ontstaat er recht op een werkloosheidsuitkering. Personen die vóór de inwerkingtreding van de Participatiewet op de wachtlijst stonden in verband met een Wsw-indicatie, komen niet meer in aanmerking voor een werkplek bij een sociale voorziening.

Personen met een arbeidsbeperking ontvangen in het vervolg een bijstandsuitkering. Daarbij zal de gemeente deze personen begeleiden en ondersteunen in het vinden van een studie of een baan binnen een regulier bedrijf.

Zijn de nieuwe regels ten aanzien van de Participatiewet onjuist toegepast in uw situatie? Of is ten onrechte uw uitkering geblokkeerd dan wel beëindigd? Neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. Let hierbij op de aangegeven bezwaartermijn!

U kunt hiervoor terecht bij mr. Bink of neem contact met ons op via onderstaand formulier.

Mr. Odessa Salet